Provozní řád       
                              
Prosím dodržujte tento provozní řád kvůli bezpečnosti všech návštěvníků i koní.


A. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
1) Všechny osoby před vstupem do areálu se musí seznámit s těmito pokyny.

2) Děti mladší 8 let mají vstup povolen jen v doprovodu osoby starší 18-ti let,
která za dítě zodpovídá nebo za přítomnosti pověřené osoby.

3) Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory pro návštěvníky.
Do stájí, výběhů a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení
a v doprovodu pověřené osoby.

4) Je zakázáno chovat se hlučně, běhat, křičet nebo jakýmkoliv způsobem
plašit či dráždit poníky a koně.

5) Do areálu je povolen vstup se psy na vodítku, majitel je povinen po
svém psovi uklidit exkrementy.

6) Je zakázáno krmit poníky, koně i ostatní zvířata bez souhlasu pověřené osoby.

7) Je zakázáno hladit zvířata přes elektrický ohradník.

8) Všechny osoby přítomné v areálu se musí řídit tímto provozním řádem a pokyny pověřené osoby.

9) Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku, zdraví lidí a zvířat, způsobené nedodržením tohoto provozního řádu.


B. PROVOZNÍ ŘÁD PRO ÚČASTNÍKY JÍZDY NA PONÍKÁCH NEBO KONÍCH

1) Dodržovat všeobecné pokyny pro návštěvníky.

2) Chod výcviku řídí pověřená osoba.

3) Při příchodu do areálu je povinností každého účastníka výcviku ohlásit se u
pověřené osoby a respektovat jeho pokyny.
Každý, kdo si do areálu pozve návštěvu, ohlásí tuto skutečnost pověřené
osobě a seznámí návštěvu s provozním řádem.

4) Vstup do stájových boxů, jízdárny a výběhů je povolen jen za přítomnosti
pověřené osoby nebo s jejím souhlasem. 
Bez jeho souhlasu je přístup k poníkům a koním zakázán.

5) Při jakékoliv manipulaci s poníky a koňmi budou všichni uvázáni na ohlávce.

6) Osoby mladší 18-ti let musí mít při manipulaci s koňmi vždy ochrannou přilbu.

7) Jezdci na koních musí mít ochrannou helmu a vhodné oblečení, především obuv.
Je zakázáno nosit ozdoby, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně.
Doporučuje se bezpečnostní vesta.

8) Všichni účastníci jsou povinni chovat se ohleduplně k poníkům a koním,
k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě.

9) U dětí a mladistvých do 18-ti let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakémukoliv
pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů.

10) Jízda na ponících a koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků.
Před zahájením výuky musí každý účastník podepsat prohlášení, že si je tohoto rizika
vědom (u dětí prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce).
Doporučuje se úrazové pojištění.

11) Za děti do 18-ti let plně zodpovídají rodiče nebo jejich zákonný zástupce.Velice děkujeme za dodržování tohoto provozního řádu.

V Jenikovicích 1.3.2022
Dodržujeme obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR.
Souhlas i údaje lze kdykoliv písemně odvolat.

Copyright (c) 2024 Jan Kotlant. All rights reserved.